วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎี 3 มิติ ของ Reddin

ทฤษฎี 3 มิติ ของ Reddin

รวบรวมโดย  รัมณีย์  ลิ้มอุบัติตระกูล


พฤติกรรมผู้นำตามความแนวคิดของ Reddin โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ซึ่งอาศัยผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และงานวิจัยของ Blake and Mouton ซึ่งเน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผู้นำในสองมิติ ได้แก่ มุ่งงาน และ มุ่งสัมพันธ์ Reddin ได้เพิ่มมิติมุ่งประสิทธิผลเข้าไปอีกหนึ่งมิติเพื่อจะทำให้ได้พฤติกรรมผู้นำที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้ได้ชื่อว่าทฤษฎี 3 มิติ ประกอบด้วย
1. มิติมุ่งงาน (Task Oriented ) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่มุ่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจในการดำเนินงานตามแนวนโยบาย การติดต่อสื่อสาร การประสานงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้ผลและสำเร็จตามวัตถุประสงค์
2. มิติมุ่งสัมพันธ์ (Relation Oriented) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่แสดงถึงความเป็นมิตรมีความไว้วางใจ เชื่อใจ สนิทสนมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. มิติมุ่งผลผลิต ( Effectiveness) หมายถึง พฤติกรรมผู้นำที่มุ่งให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และผู้ร่วมงานพอใจ โดยยึดสถานการณ์เป็นหลัก ถ้าสถานการณ์เหมาะสมพฤติกรรมผู้นำก็จะมีประสิทธิผลมาก ถ้าหากสถานการณ์ไม่เหมาะสม พฤติกรรมผู้นำก็จะมีประสิทธิผลน้อยไปด้วย
แบบที่มีประสิทธิผลสูง 4 แบบ ได้แก่ แบบผู้คุมกฎ (Bureaucrat) แบบนักพัฒนา (Developer) แบบผู้บุกงาน (Benevolent) แบบนักบริหาร (Executive)

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

การแปรรูปอาหารของนักเรียน

เรียนมวยไทย

นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันแม่แห่งชาติ


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 ที่โรงเรียนบ้านดงย่อ  จัดเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกปี  โดยจัดให้มีการมอบรางวัลแก่แม่ดีเด่น และแม่อาวุโส

บ้านของฉันบ้านของฉ้นตั้งอยูบนเลขที่ 49 หมู่ 3  บ้านดงย่อ  ตำบลปะเคียบ  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งคะ